معاون اجرایی

نام و نام خانوادگی عبدالزضا یوسفی  
مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت
رشته تحصیلی مدیریت منابع انسانی
سوابق اجرایی

·         معاون اجرایی معاونت بهداشتی