معرفی سلامت محیط و کار

به طور کلی “محیط” به مجموعه ای از عوامل و شرایط خارجی و تاثیرات وارده ناشی از آنها برزندگی یک موجود زنده اطلاق می گردد . طبق این تعریف محیط شامل هوا، آب و خاک و روابط بینآ ن ها و کلیه موجودات زنده می باشد. بر این اساس هدف “بهداشت محیط ” کنترل کلیهعواملی است که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقاء و سلامتی انسان اعمال می کنند . برایرسیدن به این هدف، بهر ه گیری از دانش زیست محیطی و نیز کاربست اصول مهندسی بهمنظور کنترل، اصلاح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی محیط جهت حفظ و ارتقاءسلامتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می یابد .
مهمترین هدف بهداشت محیط، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان و تشخیص و پیشگیری، رفع و کنترل اثرات سوء ناشی از این عوامل تلقی می گردد . بهداشتمحیط به طور موکد سلامتی انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلی پیگیری می کند وکیفیت محیط و حفظ سلامتی اکوسیستم ها را به طور غیرمستقیم مورد توجه قرار می دهد

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط

۱-     نظارت بر اجرای سیاستهای کشوری و منطقه ای بهداشت محیط

۲-     نظارت بر مشارکت در تهیه و تدوین پروتکلهای آموزش بهداشت محیط بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده

۳-     برآورد و پیشنهاد اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به برنامه های بهداشت محیط

۴-     مشارکت در بازدیدها به منظور پایش نظارت  ارزشیابی فعالیت های واحدهای تابعه

۵-     پیگیری تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز اجرای برنامه های بهداشت محیط

۶-      برنامه ریزی و تعیین اهداف مربوط به اجرای فرآیندهای بهداشت محیط در زمینه های کنترل بهداشتی آب و فاضلاب

۷-     ایجاد هماهنگی بین بخشی با ارگانهای ذیربط به ویژه شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب شهری و روستایی و تحلیل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها

۸-     اخذ آمار واطلاعات مربوط به وضعیت آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان از شهرستانها تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها

۹-     نظارت کمی و کیفی بر روی آزمایشگاه های آب وفاضلاب

۱۰- نظارت و کنترل بهداشتی و حفاظتی مراکز پرتوپزشکی و تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج

۱۱- مطالعه و بررسی مشکلات منطقه در زمینه آلوده کننده های هوا در مناطق شهری و روستایی

۱۲- تهیه بسته های آموزشی و آموزش مداوم برای گروه های هدف

۱۳- اندازه گیری آلاینده های هوا با استفاده از دستگاه های سنجش موجود

۱۴- انجام آزمایشهای مربوط به آلودگی هوا آب وفاضلاب بهداشت پرتوها و سایر آزمایشات لازم در آزمایشگاه های اختصاصی

۱۵- کنترل و نظارت بهداشتی بر کلیه مراکز و اماکن مشمول و غیر مشمول قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی

۱۶-  مشارکت در اجرای قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

۱۷- کنترل و نظارت بهداشتی بر کیفیت مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی در سطح محیط ( بعداز تولید تا مصرف)

۱۸- نمونه برداری ا ز مواد غذایی (غیر ازمواد خام دامی) در سطح عرضه

۱۹- بازدید و جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در زمینه های مختلف بهداشت محیط (در مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی اماکن

عمومی و مدارس) ازقبیل بهداشت آب و فاضلاب،  بهداشت هوا ، بهداشت پرتوها ، جمع آوری و دفع زباله (پسماند) ، بهسازی محیط روستا ، کنترل حشرات و جوندگان ناقل ،

سوانح و بلایا و … اقدام و پیگیری در مورد اجرای مقررات و قوانین و اعمال معیارها و ضوابط بهداشتی در رابطه با مسائل بهداشتی محیط

۲۰- نظارت و بازدید بهداشتی مستمر از واحدهای تابعه ( خانه های بهداشت و هدایت و نظارت بر کار بهورزان در زمینه وظایف بهداشت محیط و …

۲۱- همکاری در برنامه ریزی و اجرای کارآموزی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط

۲۲- شناخت و دسته بندی مسایل بهداشت محیط بیمارستان و ارائه راهکارهای فنی و اجرایی جهت حل مشکلات موجود

۲۳- هماهنگی با سوپروایزر آموزشی در اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل بیماران و مراجعین و اختصاص بخشی از برنامه های آموزشی به موضوعات بهداشت محیط و

کنترل عفونت

۲۴- ایجاد هماهنگی و جلب همکاری بین بخشی و درون بخشی جهت حل مشکلات بهداشتی بیمارستان

۲۵- نظارت بر نحوه جمع آوری تفکیک حمل و نقل و دفع بهداشتی زباله های معمولی عفونی و نوک تیز بیمارستان

۲۶-  نظارت بر جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب بهسازی سالم سازی محیط بیمارستان

۲۷- کنترل بهداشتی رختشویخانه و استریلیزاسیون مرکزی و نظارت بر نحوه شست و شو گندزدایی و جداسازی البسه و نحوه استریل کردن صحیح وسایل پزشکی

۲۸- مشارکت در تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی برای اجرای برنامه های بهداشت محیط

۲۹- مشارکت در جمع آوری طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در زمین های مختلف بهداشت محیط

۳۰- مشارکت و همکاری در برنامه های پزشک خانواده در ارتباط با موارد بهداشت محیط

۳۱- مشارکت در شناسایی و کنترل طغیان بیماریها و اپیدمی ها

۳۲- شرکت فعال در دوره های کارآموزی مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا ء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

۳۳- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

۳۴- انجام سایر امور مرتبط طبق دستور مقام فوق.

 

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت محیط

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط