معرفی پیشگیری و مبارزه با بیماریها

واحد مبارزه با بیماریها در ستاد معاونت بهداشتی  واقع شده است .که وظیفه اصلی آن کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر می باشد .
اهم وظایف واحد بیماریها:
تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی واحد
کشف به موقع همه گیری ها و برنامه ریزی جهت کنترل
پیگیری و نظارت بر انجام صحیح مراقبت بیماری ها
توزیع واکسن بین مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
نظارت بر اجرای برنامه ایمن سازی
انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
جمع آوری آمار و ارسال به مرکز مدیریت بیماری ها
پایش و نظارت مستمر بر واحدهای محیطی و ارسال پسخوراند
اجرای طرحهای ارائه شده از سوی مرکز مدیریت بیماریها
تخمین و برآورد تجهیزات و داروهای لازم
برگزاری کارگاه های آموزشی در سطوح مختلف جهت افزایش آگاهی کارکنان


در زمینه مراقبت بیماری ها این واحد با انجام مراقبت فعال و غیرفعال گزارشات مربوط به بیماری ها راجمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل در خصوص آنها اقدام لازم بعمل می آورد.

بیماریهای مشمول گزارش شامل دو گروه بشـرح ذیل هستند:
بیماریهای مشمول گزارش فوری(تلفنی) :  وبا، فلج شل حاد، سرخک، سندرم سرخجه مادرزادی، دیفتری، کزازنوزادان، مننژیت، عوارض ایمنسازی(مواردمرگ،بستری دربیمارستان،آبسه،کلیه پیامدهای غیر معمول شدید یا خوشه ای بزرگ و هرگونه عارضه ای که باعث تشویش عمومی شود)، طاعون، تیفوس، تب زرد، مالاریا، بوتولیسم ، سیاه زخم تنفسی، هرمورد حیوان گزیدگی، بیماری های بثوری خونریزی دهنده ( CCHF )،شیستوزومیازیس وهرگونه افزایش ناگهانی موارد بیماریهای عفونی.

بیماریهای مشمول گزارش غیرفوری :سل، جذام، سیاه سرفه،کزاز بالغین، عوارض ایمنسازی (سایرموارد)، ایدز و موارد اچ آی وی مثبت، بیماریهای آمیزشی،  انواع هپاتیت ویرال A , BC, D,E ، تیفوئید، شیگلوز، لپتوسپیروز، سیاه زخم جلدی، کالا آزار، تب مالت ،سالک، عفونتهای بیمارستانی