شرح وظایف امار

۱-جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی

۲-اجرای برنامه نظام ثبت وظیفه بندی علل مرگ

۳-جمع آوری و کنترل اطلاعات زیج حیاتی و استخراج شاخص های مربوطه

۴-جمع آوری، کنترل و استخراج آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

۵ -جمع آوری ، کنترل ، تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز

۶-طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات

۷-تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی گروه ها

۸-پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال آمار و اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

۹- اجرای برنامه   (HNIS نظام جامع اطلاعات شبکه سلامت

۱۰-  شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

 ۱۱-انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

۱۲-   مطالعه و بررسیهای لازم جهت بهبود روشهای انجام کار، بازنگری در فرمهای مدارک پزشکی

 ۱۳- سازماندهی، اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای مورد عمل