معرفی کاهش خطر در بلایا و حوادث

واحد مدیریت خطر بلایا با هدف ” کاهش خطر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه، تسهیلات و منابع نظام سلامت  در سال ۱۳۹۳ همزمان با ادغام برنامه های مدیریت خطر بلایا در نظام سلامت کشور و قرار گرفتن در بسته خدمتی “خدمات سلامت سطح اول” در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل و بصورت مستقل شروع به کار نمود و در راستای هدف فوق در فازهای پیشگیری، کاهش آسیب، آمادگی، پاسخ و ارزیابی مشغول به فعالیت می باشد.

در سال ۱۴۰۱ با توجه به همپوشانی برنامه های مدیریت خطر بلایا با اهداف و برنامه های پیشگیری از حوادث و سوانح، این برنامه که قبلا در واحد مبارزه با بیماری ها پیگیری می شد با برنامه های واحد مدیریت خطر بلایا  ادغام گردید. و اقدامات لازم جهت ارتقاء برنامه ها در حال اجرا می باشد.