معرفی امور دارویی

 

واحد امور داروئی معاونت بهداشتی با هدف تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و خانه های بهداشت در ستاد معاونت بهداشتی ارائه خدمت مینماید.

شاخصترین وظیفه واحد اموردارویی، تامین داروها، مکمل ها وتجهیزات پزشکی ودندانپزشکی وآزمایشگاه موردنیاز مراکز خدمات جامع سلامت روستایی، شهری روستایی، خانه های بهداشت وپایگاههای سلامت می باشد که با حضورچهارنفر کارمند در ستاد ودونفرکارمند در انباردارویی، این مهم به مرحله اجرا درمی آید.

همچنین این واحد با حضور کارشناس تجهیزات پزشکی امور مربوط به ثبت شناسنامه  تجهیزات پزشکی در سامانه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،تعمیرات و درخواستهای مربوط به تجهیزات پزشکی را عهده دار میباشد.

سایر وظایف اموردارویی:

۱.برگزاری کلاسهای آموزشی جهت  پرستاران وبهیاران شاغل درمراکز خدمات جامع سلامت، در راستای ارتقاء و افزایش سطح  دانش و اگاهی

۲.خرید،تامین و ارسال دارو و مکمل و تجهیزات پزشکی،آزمایشگاهی و دندانپزشکی  مراکزخدمات سلامت  روستایی و شهری ، خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت (شبکه شهرستان شاهرود و میامی) دربازه های زمانی مشخص شده، باتوجه به درخواست ونیاز هرمرکز

۳.انجام پایشهای مستمردر بازه های زمانی سه ماهه ،جهت آموزش رفع کمبودهاواشکالات احتمالی درداروخانه و امور پرستاری مراکز خدمات جامع سلامت

۴-ثبت الکترونیک نسخ توسط پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت در سامانه یکپارچه بهداشت(سیب)

۵.نسخه پیچی الکترونیک و قیمت گذاری  طبق تعرفه سازمانهای بیمه گر

۶.نظارت برثبت دقیق نسخ به صورت الکترونیک درمراکزخدمات جامع سلامت، جهت تامین مبلغ ریالی داروها

۷-ثبت تمامی فاکتورهای خرید دارو و تجهیزات،قبوض صادر شده انبار و حواله های داروئی در سامانه بوم(مالی تعهدی)

۸- ثبت تمامی فاکتورهای خرید دارو و تجهیزات ،قبوض صادر شده انبار و حواله های داروئی در سامانه داروئی سمیس

۹-ثبت شناسنامه تجهیزات پزشکی در سامانه یکپارچه تجهیزات وزارت متبوع

۱۰-ثبت خرابی های تجهیزات و پیگیری تعمیرات تجهیزات پزشکی

 و در نهایت واحد امور داروئی ستاد معاونت بهداشتی تلاش میکند تا با تامین به موقع دارو،مکمل  و تجهیزات پزشکی در جهت حفظ سلامتی جمعیت تحت پوشش روستایی ،شهری و خانه های بهداشت  گام های موثری بردارد.