مطالب مرتبط با کلید واژه

#احکام_تقلید


تقلید۱

تقلید۱

احکام تقلید به صورت ویدیویی

تقلید۲

تقلید۲

احکام تقلید به صورت ویدیویی

تقلید۴

تقلید۴

احکام تقلید به صورت ویدیویی

تقلید۵

تقلید۵

احکام تقلید به صورت ویدیویی

تقلید۶

تقلید۶

احکام تقلید به صورت ویدیویی

تقلید۷

تقلید۷

احکام تقلید به صورت ویدیویی

تقلید۸

تقلید۸

احکام تقلید به صورت ویدیویی

تقلید۹

تقلید۹

احکام تقلید به صورت ویدیویی  

تقلید۱۰

تقلید۱۰

احکام تقلید به صورت ویدیویی  

احکام مسافر

احکام مسافر

مرجع تقلید :آیت الله مکارم شیرازی  حکم وطن : در یکى از این سه حالت، آن‌جا در حکم وطن اوست، نماز و روزه کامل است و نیازى به قصد ده روز ندارد : 1.قصد داشته باشد براى مدّت طولانى در آنجا سکونت ...