مطالب مرتبط با کلید واژه

#احکام_پزشک و بیمار


احکامات پزشک و بیمار

احکامات پزشک و بیمار

مرجع تقلید :حضرت آیت الله خامنه ای سئوال؟! 1281: بررسی بیماری های قلب و عروق و برگزاری سلسله مباحث راجع به آن، برای کشف مسائل جدید، مستلزم دستیابی به قلب و عروق افرادی است که از دنیا رفته اند، تا معاینه و ...