مطالب مرتبط با کلید واژه

#احکام_دانشجویی


احکام دانشجویی

احکام دانشجویی

مرجع تقلید :حضرت ایت الله خامنه ای سئوال؟ ! 1309:  در صورتی که هنگام ضرورت، معاینه بیمارانی که محرم نیستند، توسط دانشجویان رشته پزشکی جایز باشد، مرجع تشخیص این ضرورت چه کسی است؟ جواب:  تشخیص ضرورت موکول به نظر دانشجو با ملاحظه شرایط است. سئوال؟! ...