مطالب مرتبط با کلید واژه

#منبع آزمون مسابقه


منبع آزمون مسابقه احکام پزشکی

منبع آزمون مسابقه احکام پزشکی

سئوال؟! 1279:  برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی های جنس مونّث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد ...