پایان نامه‌های حاصل از کوهورت چشم۱

ردیفعنوانعنوان انگلیسینویسندگانتاریخ دفاعمقطع تحصیلی
1تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکاDecomposition of economic inequality changes in presenting visual acuity over time in Shahroud: An analysis based on longitudinal data by using total differential approach and an Oaxaca-type methodآسیه منصوری، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی۱۳۹۶/۰۳/۲۹دکترای تخصصی (.Ph.D)
7بررسی ارتباط شاخص‌ چاقی احشایی و شاخص‌های متابولیک با میزان بروز فشار خون بالا و دیابت: مطالعه کوهورت چشم شاهرودInvestigating the relationship between visceral adiposity index (VAI) and metabolic indices with the incidence of hypertension and diabetes: Shahroud Eye Cohort Studyآنیتا امین زاده، سرکار خانم دکتر مرضیه روحانی رصاف، سرکار خانم دکتر سولماز طالبی-کارشناسی ارشد
8بررسی وضعیت سلامت دندان 6 در دانش آموزان 6 تا 12 ساله شاهرودEvaluation of Sixth tooth health of 6-12 year-old students in shahroudالهه اصلاحی ثانی، دکتر محمدحسن امامیان1399/02/27دکتری حرفه‌ای
4آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایرانPosterior Astigmatism in Adult Population, Shahroud, Iranدکتر علی جعفری، دکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان۱۳۹۶/۱۱/۳۰تخصص
5توزیع آزمایشات عملکرد کبد Liver function test و عوامل موثر بر آن در بزرگسالان شاهرودDistribution of liver function tests and factors affecting it in adults in Shahroudدکتر محمد حسن امامیان - سید علی طباطبایی1402/01/15دکتری حرفه‌ای
3سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعه کوهورت چشم شاهرودAssessment of Horizontal inequity in the utilization of eye care services in an Iranian middle-aged population: An analysis based on Shahroud Eye Cohort Studyمائده رازنهان، دکتر حسن هاشمی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی۱۳۹۷/۱۲/۲۶دکترای تخصصی (.Ph.D)
2بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرودStatus checking of dyslipidemia’s drug treatment in shahroudمحمد حسن امامیان، آرش سنگدر دست اجرادکتری حرفه‌ای
6بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرودStatus checking of dyslipidemia’s drug treatment in shahroudمحمد حسن امامیان، آرش سنگ1398/07/15دکتری حرفه‌ای
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۲