پایان نامه‌های حاصل از کوهورت چشم۱

ردیفعنوانعنوان انگلیسینویسندگانتاریخ دفاعمقطع تحصیلی
7بررسی ارتباط شاخص‌ چاقی احشایی و شاخص‌های متابولیک با میزان بروز فشار خون بالا و دیابت: مطالعه کوهورت چشم شاهرودInvestigating the relationship between visceral adiposity index (VAI) and metabolic indices with the incidence of hypertension and diabetes: Shahroud Eye Cohort Studyآنیتا امین زاده، سرکار خانم دکتر مرضیه روحانی رصاف، سرکار خانم دکتر سولماز طالبی-کارشناسی ارشد
6بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرودStatus checking of dyslipidemia’s drug treatment in shahroudمحمد حسن امامیان، آرش سنگ1398/07/15دکتری حرفه‌ای
8بررسی وضعیت سلامت دندان 6 در دانش آموزان 6 تا 12 ساله شاهرودEvaluation of Sixth tooth health of 6-12 year-old students in shahroudالهه اصلاحی ثانی، دکتر محمدحسن امامیان1399/02/27دکتری حرفه‌ای
5توزیع آزمایشات عملکرد کبد Liver function test و عوامل موثر بر آن در بزرگسالان شاهرودDistribution of liver function tests and factors affecting it in adults in Shahroudدکتر محمد حسن امامیان - سید علی طباطبایی1402/01/15دکتری حرفه‌ای
2بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرودStatus checking of dyslipidemia’s drug treatment in shahroudمحمد حسن امامیان، آرش سنگدر دست اجرادکتری حرفه‌ای
1تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکاDecomposition of economic inequality changes in presenting visual acuity over time in Shahroud: An analysis based on longitudinal data by using total differential approach and an Oaxaca-type methodآسیه منصوری، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی۱۳۹۶/۰۳/۲۹دکترای تخصصی (.Ph.D)
4آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایرانPosterior Astigmatism in Adult Population, Shahroud, Iranدکتر علی جعفری، دکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان۱۳۹۶/۱۱/۳۰تخصص
3سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعه کوهورت چشم شاهرودAssessment of Horizontal inequity in the utilization of eye care services in an Iranian middle-aged population: An analysis based on Shahroud Eye Cohort Studyمائده رازنهان، دکتر حسن هاشمی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی۱۳۹۷/۱۲/۲۶دکترای تخصصی (.Ph.D)
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۲