پایان نامه‌های حاصل از کوهورت چشم

ردیفعنوانعنوان انگلیسینویسندگانتاریخ دفاعمقطع تحصیلی
3سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعه کوهورت چشم شاهرودAssessment of Horizontal inequity in the utilization of eye care services in an Iranian middle-aged population: An analysis based on Shahroud Eye Cohort Studyمائده رازنهان، دکتر حسن هاشمی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی26/12/1397دکترای تخصصی (.Ph.D)
1تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکاDecomposition of economic inequality changes in presenting visual acuity over time in Shahroud: An analysis based on longitudinal data by using total differential approach and an Oaxaca-type methodآسیه منصوری، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی29/03/1396دکترای تخصصی (.Ph.D)
4آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایرانPosterior Astigmatism in Adult Population, Shahroud, Iranدکتر علی جعفری، دکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان30/11/1396تخصص
2بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرودStatus checking of dyslipidemia’s drug treatment in shahroudمحمد حسن امامیان، آرش سنگدر دست اجرادکتری حرفه‌ای
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰