کارگاه آموزشی

برگزاری دو کارگاه ارتقاء سلامت اداری ومقابله نظامند پایدار با مفاسد اقتصادی
برگزاری دو کارگاه ارتقاء سلامت اداری ومقابله نظامند پایدار با مفاسد اقتصادی

برگزاری دو کارگاه ارتقاء سلامت اداری ومقابله نظامند پایدار با مفاسد اقتصادی

به همت اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه برگزار گردید : دو کارگاه ارتقاء سلامت اداری ومقابله نظامند پایدار با مفاسد اقتصادی

ادامه مطلب