بازدیدها

بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)
بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)

بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)

بازدید سرپرست وکارشناس اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات از بیمارستان های بهار وامام حسین (ع) ومرکز خدمات جامع سلامت شهید یحیایی (عظیما)

ادامه مطلب