آزمون ها

نظارت بر برگزاری آزمون جذب نیروهای خدماتی وکمک آشپز
اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات-نظارت بر برگزاری آزمون ها

نظارت بر برگزاری آزمون جذب نیروهای خدماتی وکمک آشپز

آزمون جذب نیروهای خدماتی وکمک آشپزشرکت نوین ذائقه هیرکاندر ازتاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ برگزار گردید وکارشناسان اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات برحسن اجرای آزمون نظارت مستمر داشتند.

ادامه مطلب