مطالب مرتبط با کلید واژه

فعالیت های پژوهشی


فعالیت های پژوهشی

بار پژوهشی در دنیا بر عهده دانشگاه­ها و صنایع است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی­های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان ...