برنامه راهبردی

 

برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار در سال 1400

 

برنامه استراتژیک

سال تحقق

اهداف ویژه جهت دستیابی به اهداف کلی

استراتژی به منظور تحقق اهداف

1400 الی 1410

1400 الی 1410

 

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

۱- ارائه طرح های تحقیقاتی کاربردی.

2- ترویج چاپ مقالات علمی اعضای هیئت علمی مرکز در نشریات درجه 1و2 معتبر بین المللی(از پروژه های عملیاتی)

3- طراحی و اجرای دوره های آموزشی ارتقای حرفه ای از کارشناسان تا متخصص.

4- انتشار بولتن علمی داخلی مرکز.

5- برگزاری کارگاه ها و سمینارهای علمی

6-مشارکت در برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی در جهت انتشار و ارتقاء دانش تخصصی در این حوزه

7-کمک به انتشار کتب توسط اعضا .

8- برگزاری دوره های پرورش خلاقیت و نوآوری.

9- برقراری نظام ترغیبی و تشویقی برای خلاقیت و نوآوری از پروژه های عملیاتی.

10- عضویت در سازمان ها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتبر ملی و بین المللی مرتبط.

11- طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و بین المللی

12-همکاری متقابل با سازمان های ملی- بین المللی ذیربط

1- بالندگی و سرآمدی محققان مرکز

الف: گسترش الزامات رشد منابع انسانی شامل پروژه ها

 

ب: گسترش ارتباطات ملی و بین المللی، شامل پروژه ها

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1- تعیین فضای فیزیکی برای آزمایشگاه مستقل مرکز تحقیقات.

2- تهیه تجهیزات پایش-سنجش و مطالعات مهندسی و مدیریت آلودگی هوا از پروژه های عملیاتی.

3-تهیه تجهیزات برای آزمایشگاه بالینی و سم شناسی آلودگی هوا

4-تهیه تجهیزات آزمایشگاه مدیریت پسماند.

5--تهیه تجهیزات برای آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

2- رشد و توسعه کمی و کیفی امکانات پژوهشی مرکز

1400 الی 1410

 

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی ۱۴۱۰

1- افزایش توان علمی و مهارتی اعضا برای جمع آوری داده ها، تدوین و انتشار نتایج تحقیقات در مجلات و کنفرانسها.

2-برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای استانی، کنگره کشوری، کنگره منطقه ای و بین المللی.

3- انتشار مقالات علمی وکتب.

4- ارتباط با انجمن های علمی مرتبط

3- تولید دانش و فناوری های مرتبط با کنترل آلاینده های محیطی و شغلی

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1400 الی 1410

1- برقراری ارتباط سیستماتیک و قانونمند با سازمان های بین المللی.

2- برقراری ارتباط قانونمند با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ملی – بین المللی.

3- مبادله استاد و دانشجو با مراکز علمی و تحقیقاتی جهانی.

4- طراحی و اجرای طرح های بین کشوری با کشورهای منطقه و دوردست.

5- طراحی و تولید محصولات فنآورانه

4- گسترش تحقیقات مبتنی بر نیازهای ملی و بین المللی

کلید واژه ها: برنامه استراتژیک