پویش ملی حرف و گفت همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود