معرفی آمار

واحد آمار مرکز بهداشت یکی از زیر مجموعه های ستادگسترش شبکه بهداشت می باشدو هدف کلی از فعالیتهای این واحد تهیه وتنظیم اطلاعات آماری دقیق جهت استفاده درامر برنامه ریزی مدیران وکارشناسان واحدهای ستادی می باشد. این اطلاعات آماری شامل : آمار جمعیتی شهرستان , شاخصها وآمار ماهیانه , فصلی وشش ماهه خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی , اطلاعات ذیج حیاتی و اطلاعات مرگ ومیر شهرستان می باشد.

اهداف  کلی واحد :

خدمات بهداشتی درمانی درکشور به منظور تأمین عمر طولانی تر و زندگی سالم تر مردم طراحی شده است . برآیندهای عملکرد نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سطوح ملی و استانی شاخص هایی سنجیده می شود که از طریق جمع آوری اطلاعات به هنگام و معتبر در قالب نظام جمع آوری آمار اطلاعات به صورت جاری جمع آوری می گردد . با توجه به رشد روز افزون فن آوری اطلاعات و بکارگیری آن در نظام سلامت می توان از آن به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان به منظور ارتقاء فرآیندهای سیستم و سیاستگذاری استفاده نمود.

اهداف آمار

بررسی اطلاعات و فرم های آماری ارسال شده از سوی واحدهای محیطی

 جمع بندی و ارسال اطلاعات

ارائه آمار به هنگام 

ارائه شاخص های جمعیتی 

ارائه شاخص های حیاتی

شرح وظایف آمار

۱- جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی

۲- اجرای برنامه نظام ثبت وظیفه بندی علل مرگ

۳- جمع آوری و کنترل اطلاعات زیج حیاتی و استخراج شاخص های مربوطه

۴- جمع آوری، کنترل و استخراج آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

۵- جمع آوری ، کنترل ، تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز

۶- طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات

۷- تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی گروه ها

۸- پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال آمار و اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

۹- اجرای برنامه   (HNIS نظام جامع اطلاعات شبکه سلامت

۱۰- شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

۱۱- انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

۱۲- مطالعه و بررسیهای لازم جهت بهبود روشهای انجام کار، بازنگری در فرمهای مدارک پزشکی

۱۳- سازماندهی، اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای مورد عمل