شرح وظایف مدارس

الف ) برنامه ریزی :
بررسی وشناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واو لویتها
تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد مدارس
تعیین شاخص های  موجود و مورد انتظار مربوط به برنامه مدارس
تدوین برنامه سنجش سلامت  دانش آموزان پایه اول ابتدائی، اول راهنمایی با همکاری آموزش و پرورش و معاونت محترم بهداشتی
تدوین برنامه  سنجش سلامت  دانش آموزان اول دبیرستان با همکاری آموزش و پرورش و معاونت محترم بهداشتی
برنامه ریزی جهت آموزش در مدارس
تدوین برنامه آهن یاری با همکاری واحد خانواده
تدوین برنامه شیرمدارس با همکاری  واحد بهداشت محیط
برنامه ریزی جهت پوشش ۱۰۰% واکسیناسیون توام دانش آموزان
تدوین برنامه بازدید از واحد های تحت پوشش
تخمین بودجه مورد نیاز جهت نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز

ب) اقدامات اجرائی :
بازدید از واحد های تابعه بر اساس برنامه تعییین شده
انعقاد قرارداد با بخش خصوصی جهت انجام معاینات دانش آموزان پایه اول ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان در صورت تامین بودجه
تامین تجهیزات مورد نیاز
ارائه خدمات بهداشتی درمانی به گروه هدف (نو جوانان. جوانان ومدارس)
نظارت بر انجام معاینات و اجرای برنامه سنجش
نظارت بر چگونگی اجرای واکسیناسیون
نظارت بر اجرای دستورالعملها
نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی
تعیین مراکز ارجاع  و ارجاع دانش آموزان
بررسی نتایج وتجزیه و تحلیل اطلاعات – شاخصها- چک لیستها
انجام تحقیقات کار بردی در زمینه سلا مت نو جوانان و جوانان ومدارس

ج)  انجام هماهنگی ها:
ا) برون بخش:
هماهنگی با آموزش و پرورش کل  استان
هماهنگی با مناطق آموزش و پرورش
هماهنگی با آموزش و پرورش استثنائی استان
۲) درون بخش :
هماهنگی با معاونت بهداشتی در کلیه امور جاری
هماهنگی با واحد بیماریها در ارتباط با پدیکلوز –تالاسمی –ایدز –هپاتیت و …….
هماهنگی با واحد خانواده در ارتباط با برنامه آهن یاری –تغذیه در مدارس –ید سنجی وگواتر
هماهنگی با واحد بهداشت محیط در ارتباط با بازدید های بهداشت محیط ، بوفه مدارس ، صدور کارت سلامت بوفه داران
هماهنگی با واحد مالی در اختصاص بودجه مربوط به برنامه های سلامت در مدارس
د)  آموزش :
آموزش بدو خدمت کلیه نیروهای طرحی ، رسمی ، قراردادی
آموزش پزشکان و نیروهای طرف قرارداد
آموزش به مراقبین مدارس در ارتباط با آخزین دستورالعملها و موضوعات  بهداشتی جهت حساس نمودن آنها و ایجاد نگرش و توانمند سازی آنان در برگزاری جلسات آموزشی برای دانش آموزان و اولیای مدرسه و اولیای دانش آموزان   .