اعضای هیئت علمی مامایی

اعضای هیئت علمی گروه مامایی

 

خانم ناهید بلبل حقیقی : مدیر گروه مامایی    

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: آموزش مامایی

رتبه علمی: استادیار              برنامه هفتگی   cv      

                          

خانم دکترافسانه کرامت

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (.Ph.D)

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

رتبه علمی: استاد               برنامه هفتگی و cv           

 

خانم محبوبه پورحیدری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مامایی

رتبه علمی: مربی                برنامه هفتگی و CV

  

خانم دکتر زهرا متقی 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (.Ph.D)

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

رتبه علمی: دانشیار            برنامه هفتگی و   vc

 

خانم گیتی آتش سخن

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: آموزش مامایی

رتبه علمی: مربی                 برنامه هفتگی و cv

 

 

خانم اعظم حمیدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مامایی

رتبه علمی: مربی                 برنامه هفتگی و cv

 

 

 خانم دکتر شهربانو صالحین

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (.Ph.D)

رشته تحصیلی: مامایی

رتبه علمی: استادیار              برنامه هفتگی و cv

 

 

خانم دکتر خدیجه آبادیان

 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (.Ph.D)

رشته تحصیلی: مامایی

رتبه علمی: استادیار              برنامه هفتگی و cv

 

خانم مظلومه حمزه خانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مامایی

رتبه علمی: مربی                 برنامه هفتگی و cv

 

 

خانم مهدیه کیانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: آموزش مامایی

رتبه علمی: مربی                برنامه هفتگی و cv

 

خانم نیلوفر ربیعی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مشاوره در مامایی

رتبه علمی: مربی                       برنامه هفتگی و cv

 

 

خانم رویا باغانی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: آموزش مامایی

رتبه علمی: مربی                      برنامه هفتگی و cv