اعضای شورای آموزشی مامایی و بهداشت باروری

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی مامایی و بهداشت باروری
 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی مامایی و بهداشت باروری

 نام و  نام خانوادگی

سمت

دکتر حسین ابراهیمی

رئیس شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

دکتر حمید واحدی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

دکتر محمد حسن امامیان

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

  دکتر افسانه کرامت

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت  باروری ومامایی

دکتر مریم فرجامفر

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

دکتر زهرا متقی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

محبوبه پورحیدری

دبیر شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی