اعضای هیئت علمی گروه بهداشت باروری

دکتر افسانه کرامت

مدیرگروه رشته بهداشت باروری مقطع دکتری تخصصی

رتبه علمی : استاد  cv

شماره تماس:32393962

1

دکترمحمد شریعتی  دانشیار پزشکی اجتماعی   cv

2

دکتر سید عباس موسوی استاد روانپزشکی  cv

3

دکتر مسعود یونسیان استاد   cv 

4

دکتر  رضا چمن استاد رشته اپیدمیولوژی  cv

5

دکتر  زهرا متقی دانشیار بهداشت باروری  cv

دکتر  شهربانو صالحین استادیار بهداشت باروری  cv

6

دکتر خدیجه آبادیان استادیار بهداشت باروری  cv

7

دکتر مریم فرجامفر  cv

8

دکتر مریم یارمحمدی   cv

9

دکتر ناصر مقربیان   cv

10

دکتر افسانه صادقیان   cv

11

دکتر شهربانو گلی cv

12

دکتر سولماز طالبی cv

13

دکتر علی محمد نظری  cv