کارشناس مامایی

نام و نام خانوادگی : محسن جهانی 

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی  

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد 

سمت : کارشناس آموزش رشته های مامایی و فوریت های پیش بیمارستانی 

02332395054      داخلی236