طرح درس های گروه مشاوره در مامایی

طرح درس  رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

طرح درس اساتید

مهارت های زندگی

کارگاهی

1

0

1

 

دکتر فرجامفر

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی(نظری - عملی)

نظری عملی

1

0.5

0.5

 

دکتر متقی

آمار حیاتی و روش تحقیق پیشرفته

نظری عملی

1.5

1

0.5

 

دکتر طالبی- دکتر روحانی

سمینار تحقیق در مشاوره مامایی

عملی

2

0

2

 

دکتر کرامت- دکتر متقی

روش ها و فنون آموزش در جامعه یا سیستم بهداشتی

نظری عملی

1.5

1

0.5

 

دکتر متقی- خانم زروج حسینی

اخلاق حرفه ای(در مشاوره مامایی)

نظری

1

1

0

 

دکتر صالحین

مهارتهای ارتباطی(1 )

نظری -کارگاهی

2

1

1

 

دکتر طاهر- خانم بلبل حقیقی- دکتر گلی

اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی

نظریکارآموزی

2

1

0

1

دکتر شایان نیا- دکتر جمالی- دکتر فاتح

مهارتهای ارتباطی( 2)

نظری عملی

2

1.5

0.5

 

دکتر طاهر- خانم بلبل حقیقی- دکتر گلی

مدیریت درسیستمهای بهداشتی

نظری

1

1

0

 

دکتر متقی

سلامت خانواده

نظری - کارآموزی

3

2

0

1

دکتر کرامت- خانم پورحیدری-خانم بلبل حقیقی- خانم گرزین

نکات کاربردی از اختلالات روانی شایع در دوره باروری

نظری- کارآموزی

2

1.5

0

0.5

دکتر فرجامفر- دکتر شفیعی

مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره باروری

نظری کارآموزی

2

1.5

0

0.5

دکتر متقی – خانم پورحیدری- دکتر صالحین

مشاوره و آموزش دربارداری و زایمان طبیعی و پس از زایمان

نظریکارآموزی

3

2

0

1

خانم بلبل حقیقی- خانم پورحیدری- خانم حمید زاده

مشاوره تنظیم خانواده و روشهای پیشگیری از بارداری

نظریکارآموزی

1.5

1

0

0.5

خانم آتش سخن- دکتر صالحین-دکتر آبادیان

مشاوره و ارتقای سلامت جنسی

نظریکارآموزی

2

1

0

1

دکتر فرجامفر- خانم پورحیدری

یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی

نظریکارآموزی

1.5

1

0

0.5

دکتر کرامت – دکتر صالحین