طرح درس های گروه مامایی

ردیف

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی

نام استاد

دانلود فایل

1

پیوسته  مامایی بیماریهای زنان

   خانم بلبل حقیقی

دانلود

2

 بارداری 2

   خانم بلبل حقیقی

دانلود

3

 داخلی و جراحی 

   خانم بلبل حقیقی

دانلود

4

بارداری 3

   خانم بلبل حقیقی

دانلود

5

تغذیه مامایی

  خانم دلوریان زاده

دانلود