اعضای هیئت علمی و مدرسان گروه پرستاری

آقای دکتر حسین ابراهیمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (Ph.D)  پرستاری 

رتبه علمی: استاد

برنامه هفتگی و cv

 

آقای دکتر حسین باقری

 مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (Ph.D)  آموزش پرستاری  

رتبه علمی: دانشیار

برنامه هفتگی و cv

 

خانم دکتر نزهت السادت تقوی

 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی  آموزش عالی

رتبه علمی: استادیار

برنامه هفتگی و cv  

 

آقای دکتر علی دادگری 

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی مطالعات سالمندی- بهداشت سالمندی

رتبه علمی: استادیار       برنامه هفتگی و cv

 

آقای محمدرضا خطیبی؛ کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

برنامه هفتگی و cv

 

آقای حمید صادقی مقدم؛ کارشناس ارشد پرستاری

 

 

خانم مرضیه خدابخشیان؛ کارشناس ارشد پرستاری

 

 

خانم فرشته فهیدی؛ کارشناس پرستاری

 

 

خانم دکتر محبوبه خواجه

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی  (Ph.D) آموزش پرستاری

 رتبه علمی : استادیار   cv

آدرس پست الکترونیکی: khajeh@shmu.ac.ir 

 

 

خانم سمیه رضایی؛ کارشناس ارشد پرستاری  (دانشجوی دکتری)

رتبه علمی:  مربی

برنامه هفتگی و cv

 

 

خانم نسرین فدایی اقدم؛  کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

برنامه هفتگی و cv

 

خانم ملیحه عامری؛ کارشناس ارشد پرستاری (دانشجوی دکتری)

رتبه علمی:  مربی

برنامه هفتگی و cv

 

آقای دکتر علی عباسی؛ دکتری تخصصی  (Ph.D) آموزش پرستاری

رتبه علمی:  استادیار

برنامه هفتگی و cv

 

 

آقای میلاد بازقلعه؛ کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

برنامه هفتگی و cv

 

خانم منصوره خیری:کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

برنامه هفتگی و cv

 

آقای رسول اشرفی؛ کارشناس ارشد پرستاری

 

 

آقای جواد نادعلی؛ کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

برنامه هفتگی و cv

 

 

خانم رقیه اسلامی: کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

برنامه هفتگی و cv

 

 

خانم منیره سادات حسینی: کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

 

 

خانم مریم ایمانی: کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

 

آقای سید محمد میرحسینی: کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

 

خانم سحر پاریاب؛ کارشناس ارشد پرستاری

 

 

آقای امیرحیدر بخشی عرب؛ کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی

 

 

خانم ملیکا همتی؛ کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی:  مربی