معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: محبوبه پورحیدری

رشته تحصیلی:  مامایی – کارشناسی ارشد

سمت: سرپرست معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

مرتبه علمی:  مربی

ایمیل:

 

تلفن:

02332395054

داخلی 212