مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده

 

خانم منصوره خیری

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی

پست الکترونیکی: 

تلفن: 32395054-023   نمابر: 32394800-023