آموزش تحصیلات تکمیلی

 

دکتر افسانه کرامت

استاد و مدیر گروه بهداشت باروری                           

دکتری تخصصی علوم بهداشتی با گرایش بهداشت خانواده

 

تلفن:                                  

     32393962- 023           

        داخلی(524 )    32395054- 023            

ایمیل:

   keramat1@yahoo.com              

 
 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

فریبا سلطانی

رشته تحصیلی

علوم تربیتی گرایش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

سمت

 کارشناس مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی

 کارشناسی

ایمیل

soltani@shmu.ac.ir

 

تلفن

02332393962

داخلی524