معرفی مدیر گروه ها

دکتر افسانه کرامت

مدیرگروه رشته بهداشت باروری مقطع دکتری تخصصی

مدیرگروه رشته مشاوره درمامایی مقطع کارشناسی ارشد

رتبه علمی : استاد  cv

شماره تماس:32393962

 

دکتر حسین ابراهیمی

مدیر گروه کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 

 مدیرگروه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

رتبه علمی: استاد cv

شماره تماس: 32393811

 

 

ناهید بلبل حقیقی

مدیرگروه مامایی مقطع کارشناسی

رتبه علمی : استادیار     cv  

شماره تماس:32395054-317

 

 

 

دکتر محبوبه خواجه

مدیرگروه پرستاری  مقطع کارشناسی

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

آدرس پست الکترونیکی: khajeh@shmu.ac.ir 

 رتبه علمی : استادیار   cv

شماره تماس:(231)32395054