پایان نامه‌های حاصل از کوهورت چشم۱

ردیفعنوانعنوان انگلیسینویسندگانتاریخ دفاعمقطع تحصیلی
1تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکاDecomposition of economic inequality changes in presenting visual acuity over time in Shahroud: An analysis based on longitudinal data by using total differential approach and an Oaxaca-type methodآسیه منصوری، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی29/03/1396دکترای تخصصی (.Ph.D)
2بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرودStatus checking of dyslipidemia’s drug treatment in shahroudمحمد حسن امامیان، آرش سنگدر دست اجرادکتری حرفه‌ای
3سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعه کوهورت چشم شاهرودAssessment of Horizontal inequity in the utilization of eye care services in an Iranian middle-aged population: An analysis based on Shahroud Eye Cohort Studyمائده رازنهان، دکتر حسن هاشمی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی26/12/1397دکترای تخصصی (.Ph.D)
4آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایرانPosterior Astigmatism in Adult Population, Shahroud, Iranدکتر علی جعفری، دکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان30/11/1396تخصص
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۲