اخبار - آرشیو

نحوه همکاری پژوهشی در کوهورت چشم

نحوه همکاری پژوهشی در کوهورت چشم

تمامی پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیات علمی داخل و خارج کشور می توانند از داده های این مطالعه برای پژوهشهای خود استفاده نمایند. رعایت استانداردهای ملی و بین المللی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و استفاده صحیح از داده ها الزامی است.

ادامه مطلب