سرپرست مرکز تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر مرضیه روحانی رصاف

مدرک تحصیلی: دکترا تخصصی اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: rohani@shmu.ac.ir

 

ارتباط با سرپرست:

تلفن داخلی: 32395054-023 داخلی 503

تلفن مستقیم: 32390600-023