آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی


 

-         دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1391 

- شیوه نامه طرح شهید وزورایی

    -      شیوه نامه طرح حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور (طرح احمدی روشن)

-      شیوه نامه راه اندازی و فعالیت هسته های پژوهشی 

 -       دستورالعمل و فرم های برنامه ارزشیابی طرح های تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس شاخص های اثرات پژوهش ها

-         دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

-         راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی 1395 

-         آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور1389 

-         منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 1385 

-         سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی 1385 

-         اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور (بازنگری شده در هفتم تیرماه 1391(

-         دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1388 

-         آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی (بازنگری تابستان 93) 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: هسته های دانشجویی مسئله محور طرح احمدی روشن شیوه نامه طرح حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور مرکز تحقیقات دانشجویی شاهرود مرکز تحقیقات دانشجویی