آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی


     -       دستورالعمل و فرم های برنامه ارزشیابی طرح های تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس شاخص های اثرات پژوهش ها

-         دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

-         راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی 1395 

-         آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور1389 

-         منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 1385 

-         سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی 1385 

-         دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1391 

-         اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور (بازنگری شده در هفتم تیرماه 1391(

-         دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1388 

-         آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی (بازنگری تابستان 93)