آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

پژوهشگر برتر دانشجویی درحیطه پژوهش در آموزش - سال 1402

شیوه نامه دریافت جایزه چاپ مقاله

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها

آئین نامه استعداد درخشان (دانشجوی بند ک)

دستورالعمل انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

فرایند حضور دانشجویان جهت پژوهش در دانشگاه های دیگر

دستورالعمل بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانشجویان پژوهشگر

شیوه نامه طرح شهید وزورایی

شیوه نامه طرح حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور (طرح احمدی روشن)

شیوه نامه راه اندازی و فعالیت هسته های پژوهشی

راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی 1395

دستورالعمل و فرم های برنامه ارزشیابی طرح های تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس شاخص های اثرات پژوهش ها

دستورالعمل برگزاری مدارس فصلی

منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 1385

اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور (بازنگری شده در هفتم تیرماه 1391

دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1388

کلید واژه ها: هسته های دانشجویی مسئله محور طرح احمدی روشن شیوه نامه طرح حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور مرکز تحقیقات دانشجویی شاهرود مرکز تحقیقات دانشجویی آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری آئین نامه انتخاب دانشجوی استعداد درخشان