آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

کلید واژه ها: هسته های دانشجویی مسئله محور طرح احمدی روشن شیوه نامه طرح حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور مرکز تحقیقات دانشجویی شاهرود مرکز تحقیقات دانشجویی آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری آئین نامه انتخاب دانشجوی استعداد درخشان