پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

   دکتر سیدکمال غدیری

   استادیار، مهندسی بهداشت محیط

   گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

   kamalgh2005@gmail.com

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

علی زمانی

دانشجوی دانشکده بهداشت

شماره تماس: ۷۷۳۰ ۸۷۵ ۹۳۳ ۹۸+

alizamani875@gmail.com

 

معاون پژوهشی

فاطمه فرهادی

دانشجوی دانشکده بهداشت

 

معاون آموزشی

مهسا بهرامی

دانشجوی دانشکده بهداشت

 

واحد نشریه

مهسا سلطانی

دانشجوی دانشکده بهداشت

 

روابط عمومی

آنیتا امین زاده

دانشجوی دانشکده بهداشت

 

اجرایی

بیتا عزمی

دانشجوی دانشکده بهداشت

 

اجرایی

یاسمن یحیی تبار

دانشجوی دانشکده بهداشت