پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

   دکتر مهدی جمشیدی راستانی

   استادیار، مهندسی بهداشت حرفه‌ای

   گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت

   mhdjamshidy@yahoo.com

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

 سجاد نجاتی

دانشجوی دانشکده بهداشت

شماره تماس: ۷۶۱۶ ۰۲۸ ۹۱۲ ۹۸+

shahirerfan@gmail.com