پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

   دکتر فاطمه عسگریان

   استادیار انگل‌شناسی پزشکی

   گروه آموزشی، دانشکده پیراپزشکی

   fa57asgarian@gmail.com 

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

اسماء اسدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 7775 726 939 98+

asadiiasma5@gmail.com

 

معاون پژوهشی

زهرا سادات موسوی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

zahraaa.mousavi79@gmail.com

 

معاون آموزشی

علی‌اصغر پرهیزکاری

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 aliuupp1380@gmail.com

 

روابط عمومی

فائزه یوسفی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 faezeyousefii8@gmail.com

 

اجرایی

حسین عزیززادگان

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 hoseinazizzadegan16@gmail.com

 

عادله طاهری

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

Dl.taheri@gmail.com

 

فاطمه ملاحسنی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 f.mollahasani79@gmail.com