پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

دکتر یوسفی   دکتر زهرا یوسفی

   استادیار ایمنی شناسی پزشکی

   گروه آموزشی، دانشکده پیراپزشکی

   zahrayousfi999@yahoo.com

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

عکس امیررضا محمدیامیررضا محمدمحمدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 989102522770+

amirreza.m.mohammadi1382@gmail.com

 

 

پوستر کادر دانشکده پیراپزشکی

 

معاونین پژوهشی

فاطمه علیپور

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

alipoormohsen22@gmail.com

 

صدیقه اشرفی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

ashrafisedigheh@yahoo.com

 

ریحانه ازهری راد

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

rhn0rad@gmail.com

 

مهدی حیدری

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

hmr6384@gmail.com

 

معاونین آموزشی

نادیا گائینی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

adiagaeni1383@gmail.com

 

مرجان محمدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

Marjan.mohamadi1397@gmail.com

 

صبا صباغ

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

sahraparishan3814@gmail.com

 

آیدا نکوئی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

معاونین اجرایی

رها کیقبادی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 Keighobadiraha@gmail.com

 

شراره مولانی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

shararehmovlani1381@gmail.com

 

کوثر احمدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

amahsa855@gmail.com

 

معاونین فناوری

نازنین ادیبی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

Thissnazanin@gmail.com

 

معصومه اشرفی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

ashrafimasoumeh@yahoo.com

 

یاسمن نقدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

yasi2002.n@gmail.com

 

 

معاونین رسانه

مرضیه عرب عامری

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

shadabrad107@gmail.com

 

محسن محمدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

mohsenmhm9768@gmail.com

 

روابط عمومی

آتنا سنجری

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

نرجس کلیچ

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی