پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

   دکتر فاطمه عسگریان

   استادیار انگل‌شناسی پزشکی

   گروه آموزشی، دانشکده پیراپزشکی

   fa57asgarian@gmail.com 

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

امید ابراهیم آبادی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: ۰۸۵۸ ۹۰۹ ۹۰۱ ۹۸+

omid.ea007@gmail.com

 

معاون پژوهشی

فاطمه ازقدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

معاون آموزشی

علی لطفی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

روابط عمومی

کیمیا رشیدان

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

اجرایی

زهره دامغانی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

اجرایی

فائزه محمدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی