پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

   دکتر فاطمه عسگریان

   استادیار انگل‌شناسی پزشکی

   گروه آموزشی، دانشکده پیراپزشکی

   fa57asgarian@gmail.com 

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

علی اصغر پرهیزکاری

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 989120559146+

aliiasqar2001@gmail.com

 

معاون پژوهشی

فاطمه ملاحسنی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

f.mollahasani79@gmail.com

 

معاون آموزشی

محدثه عباسی راد

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

Pmar.abbasi@email.com

 

فاطمه فغانی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

fatmhfghany02@gmail.com

 

اجرایی

امیررضا محمدمحمدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 amirreza.m.mohammadi1382@gmail.com

 

مرجان محمدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

Marjan.mohamadi1397@gmail.com

 

علی اسکندری

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی