پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

   دکتر فاطمه عسگریان

   استادیار انگل‌شناسی پزشکی

   گروه آموزشی، دانشکده پیراپزشکی

   fa57asgarian@gmail.com 

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

کیمیا رشیدان

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 3570 054 919 98+

kimiyarashidan79@gmail.com

 

معاون پژوهشی

علی لطفی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

معاون آموزشی

منصوره عامری

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

روابط عمومی

فاطمه ازغدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

اجرایی

زهره دامغانی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

اجرایی

اسماء اسدی

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

 

اجرایی

مائده جعفری

دانشجوی دانشکده پیراپزشکی