اعضای شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی سال 1402

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیک

رشته

1

محمدرضا

قره پور

دبیر دانشکده بهداشت

Mohammadrezagharepour@yahoo.com

بهداشت

2

سعید

قاسم پور

دبیر دانشکده پرستاری مامایی

s.ghasempoor.2675@gmail.com

پرستاری

3

فاطمه

عامری

عضو شورای مرکزی

fateme.a9741@gmail.com

پرستاری

4

نیلوفر

ربیعی

عضو شورای مرکزی

n.rabiee2016@gmail.com

دکترا بهداشت باروری

5

سارا

حسن پور

دبیر دانشکده پزشکی

sara.hasanpour99@gmail.com

پزشکی

6

سپهر

زمانی

دبیر مقطع تحصیلات تکمیلی

zscalpel.2014@gmail.com

پزشکی

7

مهدی

حسن نژاد عمران

عضو شورای مرکزی

mahdihassannezhad99@gmail.com

پزشکی

8

هانی

خلیلی ابهر

عضو شورای مرکزی

khalilihka@gmail.com

پزشکی

9

بیتا

طاهرخانی

عضو شورای مرکزی

bita.taherkhani@yahoo.com

پزشکی

10

پارسا

رضوانی

عضو شورای مرکزی

parsarezvani98@gamil.com

پزشکی

11

سمانه

شیرکوهی

عضو شورای مرکزی

samaneh.shirkouhi@shmu.ac.ir

پزشکی

12

علی اصغر

پرهیزکاری

دبیر دانشکده پیراپزشکی

aliiasqar2001@gmail.com

علوم آزمایشگاهی

13

امیررضا

محمدمحمدی

عضو شورای مرکزی

amirreza.m.mohammadi1382@gmail.com

علوم آزمایشگاهی

14

مرجان

محمدی

عضو شورای مرکزی

Marjan.mohamadi1397@gmail.com

علوم آزمایشگاهی