اعضای شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی 

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

آدرس الکترونیک

مرتضی کرمانی

دبیر کل

پزشکی

kermani1995@gmail.com

عرفان کاظمی

دبیر دانشکده پزشکی

پزشکی

erfankazemi305@gmail.com

علی زمانی

دبیر دانشکده بهداشت

بهداشت حرفه ای

alizamani875@gmail.com

رسول منتظری

دبیر دانشکده پرستاری- مامایی

پرستاری

mrrasoulmtz@gmail.com

امید ابراهیم آبادی

دبیر دانشکده پیراپزشکی

پیراپزشکی

omid.ea007@yahoo.com

الهه محمدی

دبیر بیمارستان امام حسین (ع)

پزشکی

elahe.moha@yahoo.com

زهرا نظری

دبیر بیمارستان بهار

پزشکی

Maryam.nazari021@yahoo.com

هانی عزیزی کیا

عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

پزشکی

haniazizikia@gmail.com

غزاله یاوری

عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

پزشکی

yavari.ghazae@gmail.com

مهسا سلطانی خراجو

عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

بهداشت

Mah.soltani97@gmail.com

عاطفه ذیروحی

عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

پزشکی

atefehzi1378@gmail.com

بیتا عزمی نائی

عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

بهداشت

bitaazmi361@gmail.com

مرتضی بیژن

عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

پزشکی

morteza.bijan76@shmu.ac.ir

مریم ملائی عشق آباد

عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

پزشکی

mary.molaee1999@gmail.com

علی لطفی

عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

پیراپزشکی

alilotfi7899@yahoo.com

آنیتا امین زاده

عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

بهداشت

anita.aminzadeh@gmail.com