اعضای شورای مرکزی

اسامی نهایی اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی سال 1401
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده رشته ایمیل
7 اسماء اسدی پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی  asadiiasma5@gmail.com
12 علی‌اصغر پرهیزکاری پیراپزشکی تکنولوژی جراحی  aliuupp1380@gmail.com
1 غزاله یاوری پزشکی پزشکی  yavari.ghazale@gmail.com
2 سارا محمدنژاد حاجی پزشکی پزشکی sara.mohammadnejad96@gmail.com
3 عرفان کاظمی پزشکی پزشکی erfankazemi305@gmail.com
4 سارا محبی پزشکی پزشکی moheb.sa@gmail.com
5 علی منصورسمائی پزشکی پزشکی  ali.msamaei@gmail.com
6  پارسا رضوانی پزشکی پزشکی parsarezvani98@gamil.com
8  مریم سیستانی پرستاری مامایی مامایی  maryamsistani5@gmail.com
9 مهران عامری پرستاری مامایی پرستاری Mehran_ameri@yahoo.com
10 محمد محسن خدابنده پرستاری مامایی پرستاری mkhodabandeh923@gmail.com
11 مائده اسماعیلی پرستاری مامایی پرستاری maede90es@gmail.com
13 عرفان شهیر رودی بهداشت اپیدمیولوژی shahirerfan@gmail.com