پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

   دکتر بهزاد گرمابی

   استادیار علوم اعصاب

   گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی

   behzad.garmabi@gmail.com

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

غزاله یاوری

دانشجوی دانشکده پزشکی

شماره تماس: 8040 873 ۹۱2 ۹۸+

Yavari.ghazale@gmail.com

 

فعال در بیمارستان امام حسین (ع)

هانی عزیزی کیا

دانشجوی دانشکده پزشکی

haniazizikia@gmail.com

 

فعال در بیمارستان بهار

عرفان کاظمی

دانشجوی دانشکده پزشکی

erfankazemi305@gmail.com

 

معاون پژوهشی

عاطفه ذیروحی

دانشجوی دانشکده پزشکی

atefehzi1378@gmail.com

 

کیمیا سادات هاشمی

دانشجوی دانشکده پزشکی

kimia_s_hashemi@yahoo.com

 

معاون آموزشی

مریم ملائی

دانشجوی دانشکده پزشکی

Mary.molaee1999@gmail.com

 

علی منصور سمائی

دانشجوی دانشکده پزشکی

ali.msamaei@gmail.com

 

روابط عمومی

ابولفضل صداقتی

دانشجوی دانشکده پزشکی

 

سارا حسن پور

دانشجوی دانشکده پزشکی

Hasanpoor@shmu.ac.ir

 

معاون اجرایی

مبینا امیری

دانشجوی دانشکده پزشکی

mobinaamiri3809@gmail.com

 

فناوری اطلاعات

سارا محبی

دانشجوی دانشکده پزشکی

moheb.sa@gmail.com