پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

 

   دکتر مجید صالحی

   استادیار مهندسی بافت

   گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی

   salehi.m@shmu.ac.ir

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

عرفان کاظمی

دانشجوی دانشکده پزشکی

شماره تماس: ۸۶۰۵ ۵۸۶ ۹۱۵ ۹۸+

erfankazemi305@gmail.com

 

معاون پژوهشی

مرتضی بیژن

دانشجوی دانشکده پزشکی

morteza.bijan76@shmu.ac.ir

 

معاون آموزشی

مریم ملائی

دانشجوی دانشکده پزشکی

Mary.molaee1999@gmail.com

 

روابط عمومی

عاطفه ذیروحی

دانشجوی دانشکده پزشکی

 

اجرایی

هانی عزیزی کیا

دانشجوی دانشکده پزشکی

 

اجرایی

غزاله یاوری

دانشجوی دانشکده پزشکی

yavari.ghazale@gmail.co