پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

   دکتر مرتضی علی زاده

   استادیار مهندسی بافت

   گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی

   alizadeh.ma@shmu.ac.ir

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

سارا حسن پور

دانشجوی دانشکده پزشکی

شماره تماس: 989100364381+

sara.hasanpour99@gmail.com

 

 

دبیر مقطع تحصیلات تکمیلی

سپهر زمانی

دانشجوی دانشکده پزشکی

شماره تماس: 989140826142+

zscalpel.2014@gmail.com

 

 

فعال در بیمارستان امام حسین (ع)

بیتا طاهرخانی

دانشجوی دانشکده پزشکی

bita.taherkhani@yahoo.com

 

فعال در بیمارستان بهار

مهدی حسن نژاد عمران

دانشجوی دانشکده پزشکی

mahdihassannezhad99@gmail.com

 

معاون پژوهشی

سمانه شیرکوهی

دانشجوی دانشکده پزشکی

 samaneh.shirkouhi@shmu.ac.ir

 

هانی خلیلی ابهر

دانشجوی دانشکده پزشکی

khalilihka@gmail.com

 

معاون آموزشی

مریم تولایی

دانشجوی دانشکده پزشکی

mtavallaimaryam@gmail.com

 

پرینا ثنایی

دانشجوی دانشکده پزشکی

 

روابط عمومی

عرفان نادعلی

دانشجوی دانشکده پزشکی

erna.2000.erna@gmail.com

 

معاون اجرایی

پارسا شریعتی

دانشجوی دانشکده پزشکی

parsa.shariati4444@gmail.com

 

شهنام جهانبخش

دانشجوی دانشکده پزشکی

shahnamjahanbakhsh0@gmail.com

 

فناوری اطلاعات

سیده یگانه ابراهیم نیا

دانشجوی دانشکده پزشکی

s.yeganeh78@gmail.com

 

علی عربلو

دانشجوی دانشکده پزشکی

arablooali835853@gmail.com