پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

   دکتر بهزاد گرمابی

   استادیار علوم اعصاب

   گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی

   behzad.garmabi@gmail.com

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

عرفان کاظمی

دانشجوی دانشکده پزشکی

شماره تماس: 8605 ۶8۵ ۹۱۵ ۹۸+

erfankazemi305@gmail.com

 

فعال در بیمارستان امام حسین (ع)

هانی خلیلی ابهر

دانشجوی دانشکده پزشکی

khalilihka@gmail.com

 

فعال در بیمارستان بهار

پارسا رضوانی

دانشجوی دانشکده پزشکی

parsarezvani98@gamil.com

 

معاون پژوهشی

علی منصورسمائی

دانشجوی دانشکده پزشکی

 ali.msamaei@gmail.com

 

سارا محبی

دانشجوی دانشکده پزشکی

moheb.sa@gmail.com

 

معاون آموزشی

سارا حسن پور

دانشجوی دانشکده پزشکی

77777hharas@gmail.com

 

روابط عمومی

سارا محمدنژاد حاجی

دانشجوی دانشکده پزشکی

sara.mohammadnejad96@gmail.com

 

معاون اجرایی

پارسا شریعتی

دانشجوی دانشکده پزشکی

parsa.shariati4444@gmail.com

 

بیتا طاهرخانی

دانشجوی دانشکده پزشکی

bita.taherkhani@yahoo.com

 

فناوری اطلاعات

رضا رحمانی

دانشجوی دانشکده پزشکی