پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری-مامایی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری-مامایی

   دکتر محبوبه خواجه

   استادیار آموزش پرستاری

   گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی

   m_khajeh@ymail.com

 

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی

محمدمحسن خدابنده

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

شماره تماس: ۲۶۷۵ ۲۲۸ ۹۳۹ ۹۸+

mkhodabandeh923@gmail.com

 

معاون پژوهشی

مهشید مختاری

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

morteza.bijan76@shmu.ac.ir

 

معاون آموزشی

منیره کهنه ای

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

 

روابط عمومی

آیدا قاسمی

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

 

اجرایی

شهریار محسن زاده

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

 

اجرایی

هلنا جنیدی

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

 

اجرایی

حامد بخشی

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی