پرسنل و اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری-مامایی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری-مامایی

   دکتر محبوبه خواجه

   استادیار آموزش پرستاری

   گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی

   m_khajeh@ymail.com

 

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی

سعید قاسم پور

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

شماره تماس: ۹۳۳۴۵۳۲۰۰۸ ۹۸+

s.ghasempoor.2675@gmail.com

 

معاون پژوهشی

محمد مختاری

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

www.m.mokh58@gmail.com

 

معاون اجرایی

مائده اسماعیلی

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

maede90es@gmail.com

 

معاون آموزشی

نیلوفر ربیعی

دانشجوی دکترای بهداشت باروری

n.rabiee2016@gmail.com

 

روابط عمومی

مینا نصرآبادی

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

mina.nsrb@gmail.com

 

فناوری اطلاعات

مهکامه علی نژاد

دانشجوی دانشکده پرستاری-مامایی

mahkame.aln80@gmail.com