برنامه کارگاه های دانشجویی

- برنامه کارگاه های شش ماه اول سال ۱۴۰۱

- برنامه کارگاه های شش ماه دوم سال ۱۴۰۰

- برنامه کارگاه های شش ماه اول سال ۱۴۰۰

جهت ثبت نام در کارگاه ها به سامانه پژوهان مراجعه فرمایید و در کارتابل خود کارگاه/دوره جدید را انتخاب کنید.

راهنمای کامل ثبت نام در کارگاه ها