اعضای شورای پژوهشی

نام و نام خانوادگی

استاد/دانشجو

رتبه علمی/رشته تحصیلی

دانشکده پزشکی

دکتر مجید صالحی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده

استادیار

دکتر قاسم عباس¬زاده گودرزی

هیات علمی

استادیار

دکتر بهزاد گرمابی

هیات علمی

استادیار

دکتر محمد فراهانی کمال¬آبادی

هیات علمی

استادیار

دکتر مهدی خاکساری

هیات علمی

استادیار

آقای مرتضی کرمانی

دبیر کل (دانشجو)

پزشکی

عرفان کاظمی

دبیر دانشکده پزشکی

پزشکی

مریم ملائی عشق آبادی

دانشجو

پزشکی

مرتضی بیژن

دانشجو

پزشکی

دانشکده بهداشت

دکترمرضیه روحانی رصاف

سرپرست کمیته

استادیار

دکتر سید کمال غدیری

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده

استادیار

دکتر اله­ بخش جاوید

هیات علمی

استادیار

دکتر مرجان قنبریان

هیات علمی

استادیار

دکتر علی مشایخ صالحی

هیات علمی

استادیار

دکتر محمد امیری

هیات علمی

استادیار

دکتر عبداله برخورداری

هیات علمی

استادیار

آقای سلمان دلیری

هیات علمی

مربی

آقای علی زمانی

دبیر دانشکده

بهداشت

خانم مهسا سلطانی

دانشجو

بهداشت

دانشکده پرستاری مامایی

دکتر محبوبه خواجه

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده

استادیار

دکتر حسین ابراهیمی

هیات علمی

استادیار

دکتر حسین باقری

هیات علمی

استادیار

خانم ناهید بلبل­ حقیقی

هیات علمی

استادیار

خانم نسرین فدایی اقدم

هیات علمی

مربی

آقای رسول منتظری

دبیر دانشکده

پرستاری مامایی

خانم منیره کهنه ای

دانشجو

پرستاری مامایی

خانم مریم جنیدی

دانشجو

پرستاری مامایی

دانشکده پیراپزشکی

دکتر فاطمه عسگریان

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده

استادیار

دکتر امیر آتشی

هیات علمی

استادیار

دکتر رضا جعفری

هیات علمی

استادیار

خانم سپیده مهدوی

هیات علمی

استادیار

آقای امید ابراهیم آبادی

دبیر دانشکده

پیراپزشکی

آقای علی لطفی

دانشجو

پیراپزشکی