اعضای شورای پژوهشی

 

اعضای شورای پژوهشی سال 1402

دانشکده

نام و نام خانوادگی

استاد/دانشجو

رتبه علمی/رشته تحصیلی

پزشکی

دکتر مرتضی علی زاده

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده

استادیار

دکتر مجید رحمتی

هیات علمی

استادیار

دکتر علی طالبی

هیات علمی

استادیار

دکتر قاسم عباس‌زاده گودرزی

هیات علمی

استادیار

دکتر رقیه علیاری امیرآبادی

هیات علمی

استادیار

دکتر علیرضا مسعودی

هیات علمی

استادیار

دکتر محمد کمال آبادی فراهانی

هیات علمی

مربی

دکتر منیره عامریان

هیات علمی

مربی

دکتر حامد طبسی‌زاده

هیات علمی

استادیار

دکتر  محسن مهرابی

هیات علمی

استادیار

دکتر محمدعلی نوشک

هیات علمی

استادیار

دکتر وحید شیرشاهی

هیات علمی

استادیار

دکتر مریم عباس‌زاده

هیات علمی

استادیار

دکتر فاطمه سعیدی

هیات علمی

استادیار

دکتر  میناسادات کهبدی

هیات علمی

استادیار

خانم غزاله یاوری

دبیر کل (دانشجو)

پزشکی

خانم سارا حسن پور

دانشجو

پزشکی

آقای سپهر زمانی

دانشجو

پزشکی

آقای هانی خلیلی ابهر

دانشجو

پزشکی

خانم سمانه شیرکوهی

دانشجو

پزشکی

بهداشت

دکتر مرضیه روحانی رصاف

سرپرست کمیته

دانشیار

دکتر مهدی جمشیدی راستانی

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده

استادیار

دکتر سیده سولماز طالبی

هیات علمی

استادیار

دکتر سیدکمال غدیری

هیات علمی

استادیار

دکتر مهری دلوریان زاده

هیات علمی

استادیار

دکتر علی حسین ازده

هیات علمی

مربی

آقای محمدرضا قره پور

دبیر دانشکده

بهداشت

خانم هدی رستاقی چالکی

دانشجو

بهداشت

خانم فاطمه بارانی

دانشجو

بهداشت

پرستاری مامایی

دکتر محبوبه خواجه

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده

استادیار

دکتر حسین ابراهیمی

هیات علمی

استادیار

دکتر حسین باقری

هیات علمی

استادیار

خانم ناهید بلبل­حقیقی

هیات علمی

استادیار

خانم نسرین فدایی اقدم

هیات علمی

مربی

خانم منصوره خیری

هیات علمی

مربی

خانم سمیه رضایی

هیات علمی

استادیار

آقای میلاد بازقلعه

هیات علمی

مربی

خانم مهدیه کیانی

هیات علمی

مربی

خانم سمیه رضایی

هیات علمی

مربی

آقای سیعد قاسم پور

دبیر دانشکده

پرستاری

آقای محمد مختاری

دانشجو

پرستاری

پیراپزشکی

دکتر فاطمه عسگریان

مسئول کمیته تحقیقات دانشکده

استادیار

دکتر منصوره عجمی

هیات علمی

استادیار

دکتر طاهره ناصری بورآبادی

هیات علمی

استادیار

دکتر زهرا یوسفی

هیات علمی

استادیار

دکتر گلشن محمودی کوهی

هیات علمی

مربی

دکتر مریم تیموری

هیات علمی

استادیار

دکتر حیدر تولی

هیات علمی

استادیار

آقای مصطفی عنایت راد

هیات علمی

استادیار

آقای علی اصغر پرهیزکاری

دبیر دانشکده

علوم آزمایشگاهی

خانم فاطمه ملاحسنی

دانشجو

علوم آزمایشگاهی