سرپرست و دبیر کل مرکز تحقیقات دانشجویی

 

سرپرست مرکز تحقیقات دانشجویی

دکتر مرضیه روحانی رصاف

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات دانشجویی

rohani@shmu.ac.ir

 

ارتباط با سرپرست:

تلفن داخلی: ۳۲۳۹۵۰۵۴-۰۲۳ داخلی ۵۰۳

تلفن مستقیم: ۳۲۳۹۰۶۰۰-۰۲۳

 

دبیر کل مرکز تحقیقات دانشجویی

سپهر زمانی

دانشجوی دانشکده پزشکی

شماره تماس: 989140826142+

zscalpel.2014@gmail.com