کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است و شامل کمیته تحقیقات دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی،پیراپزشکی و بهداشت است که در راستای ساماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان جهت همکاری در طرحهای پژوهشی شکل گرفته و فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به این اهداف متمرکز ساخته است.
هدف کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی،فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره گیری دانشجویان در مشاوره طرح های پژوهشی و آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگارش یک طرح پژوهشی و مقاله است .
امید است با تحول ایجاد شده شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی شرایط تقویت رشد علمی و توان علمی در بهره گیری بهینه از علوم پزشکی را فراهم کند.