کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی

این دانشکده در سال ۱۳۵۰ با عنوان آموزشگاه بهیاری زیر نظر جمعیت حلال احمر شروع به کار نمود.
هم اکنون دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود با دارا بودن رشته ی دکتری بهداشت باروری و سه گرایش کارشناسی ارشد و پنج رشته کارشناسی در عرضه آموزشی پویاست.
کمیته تحقیقات دانشجویی با هدف تقویت رشد و توان علمی در استنتاج و بهره‌گیری بهینه از علوم پزشکی، ارتقای سطح دانش و عملکرد دانشجویان در امر پژوهش، بهینه سازی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان و فراهم نمودن زمینه‌ی مناسب جهت حضور دانشجویان به عنوان مجری یا همکار اصلی در یک طرح پژوهشی ؛ تحت نظارت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت می‌نماید.
به منظور حمایت از دانشجویان در انجام فعالیت های پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی بابت ثبت طرح های پژوهشی گیفت هایی را مازاد بر پرداخت حق الزحمه انجام طرح در نظر گرفته است.
این گیفت ها به شرح زیر می‌باشند :
-جایزه‌ی ثبت اولین طرح پژوهشی، ۲ میلیون ریال
-جایزه‌ی ثبت دومین طرح پژوهشی، ۴ میلیون ریال
-جایزه‌ی ثبت سومین طرح پژوهشی، ۶ میلیون ریال