کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

ما در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی برآن شدیم که در سال جدید و رویدادهای پیش رو زمینه را برای ارتقا دانش ،نگرش وعملکرد دانشجویان در امر پژوهش به همراه بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی دانشجویان در نظام پژوهشی علوم پزشکی کشور فراهم کنیم.
امیدواریم که در کنار سایر موارد بتوانیم  نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیتهای پژوهشی – علمی دانشجویان ایجاد کرده و همچنین سطح آگاهی نسبت به مسائل پژوهشی را بوسیله آموزش های مورد نیاز، بالا ببریم.