مطالب مرتبط با کلید واژه " آگهی "


به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی دستیار دندانپزشک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به واگذاری خدمات عمومی دستیار دندانپزشک مطابق با نسخه ۱۹ دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی (و نسخ بعدی) در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های شاهرود و میامی به بخش غیر دولتی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های صلاحیت دار و واجد شرایط اقدام نماید

ادامه مطلب
آگهی پذیرش مهارت آموز و دانش آموز  بهورزی سال ۹۷
به منظور پذیرش ۲۲ نفر دانش آموز و مهارت آموز بهورزی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

آگهی پذیرش مهارت آموز و دانش آموز بهورزی سال ۹۷

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۰۹/۸۲۸۰/دمورخه ۹۶/۱۰/۱۷ اداره کل منابع انسانی وزارت متبوعه و دراجرای مصوبه شماره ۴ صورتجلسه مورخه ۹۵/۰۵/۱۶هیات امناء دانشگاه ۲۲ نفر دانش آموز و مهارت آموز بهورزی را طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز از بین افراد واجد شرایط و از طریق آزمون عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورزی تحت عنوان فراگیر بهورزی به شرح جدول زیر پذیرش نماید .

ادامه مطلب