رسانه های آموزشی

Book CBRN-۲۰۲۲

این کتاب یکی از کتب رفرانس در برنامه عملیاتی دانشگاه در برنامه های "آمادگی و پاسخ بیمارستانهای جنرال دانشگاه ها در مقابله با حوادث CBRNE" و " آمادگی و پاسخ نیروهای پیش بیمارستانی در حوادث CBRNE" می باشد

ادامه مطلب