مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه منبع یاب


لیست کارگاه آموزشی

لیست کارگاه آموزشی

کارگاه آشنایی با کتابخانه ها، خدمات حضوری و غیرحضوری، قوانین و مقررات کتابخانه ها و مرکز خدمات اطلاع رسانی ویژه اعضا هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان با تدریس جناب آقای تقی شکاری کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی برگزار شد.